top of page

Hlavní informace

 

TERMÍN KONÁNÍ

7. - 9. dubna 2022

MÍSTO KONÁNÍ

Nová budova Národního muzea

Vinohradská 52/1

110 00 Praha

 

POŘADATEL KONFERENCE

Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny (SPFM)

České gynekologické a porodnické společnosti (ČGPS)

České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP)

PREZIDENT KONFERENCE

prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.

 

PŘEDSEDA VĚDECKÉ RADY

prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.

 

VĚDECKÁ RADA A ORGANIZAČNÍ VÝBOR

doc. MUDr. Tomáš Binder, CSc.

MUDr. Petr Janků, Ph.D.

prof. MUDr. Marian Kacerovský, Ph.D.

prof. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D.

doc. MUDr. Alena Měchurová, CSc.

prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.

prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.

doc. MUDr. Ondřej Šimetka, Ph.D.

MUDr. Petr Velebil, CSc.

MUDr. Radovan Vlk

                                                                                    

HLAVNÍ TÉMA

„Perinatologie a fetomaternální medicína v roce 2022“

CERTIFIKÁTY O ÚČASTI

LÉKAŘI – vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Lékaři obdrží potvrzení s hodnocením vzdělávací akce s uvedeným počtem kreditů.

Po ukončení akce pro Vás budou připraveny certifikáty v tištěné formě. Tyto certifikáty slouží jako potvrzení o účasti na vzdělávací akci. Lékařům, kteří mají na portálu ČLK www.vzdelavanilekaru.cz založen svůj účet, budou kredity načteny automaticky. S žádostí o zaregistrování do portálu se, prosím, obraťte na příslušné OS ČLK, kde jste evidovaní.

Získání kreditního ohodnocení za ostatní kategorie (spoluautor, poster, příspěvek ve sborníku) je podmíněno individuální žádostí lékaře na kanceláři okresního sdružení komory, kde je lékař registrován a kde svou aktivitu dokládá např. programem akce nebo sborníkem.

 

SESTRY - akce je zařazena do celoživotního vzdělávání zdravotních sester a farmaceutických asistentů jako taková bude registrována u České asociace sester. Sestrám bude předáno potvrzení o účasti.

Certifikáty a potvrzení o účasti budou vydávány po skončení konference.

XXXVII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE PERINATOLOGIE 
A FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY - Štemberovy dny
7. - 9. dubna 2022, Praha

bottom of page